Poradíme Vám!
02/32 22 30 22, Pondelok–Piatok 8:00–16:00 | kontakty | podpora

Rady pre uchádzačov

V tejto sekcii sme pre Vás pripravili pár užitočných rád a typov, ako napísať životopis, sprievodný list a čo očakávať od pohovoru. Tieto rady by Vám mali pomôcť, aby ste pri výberovom konaní obstáli čo najlepšie. Ide o všeobecné rady, ktoré sú však doplnené o postrehy z našej praxe a informácie týkajúce sa priebehu výberových konaní v našej firme.

Ako správne napísať životopis (CV)

Je dôležité si uvedomiť, že životopis je to prvé, čo od Vás zamestnávateľ získa a odkiaľ čerpá prvé informácie o Vašej osobe. Na základe životopisu sa tiež najčastejšie personalista rozhodne, či Vás pozve na pohovor. Preto by ste mali písaniu životopisu venovať dostatok času. Uvádzame niekoľko bodov, ktoré by Vám pri príprave životopisu mohli pomôcť:

 • Životopis by nemal byť dlhší než 3 strany formátu A4.
 • Pokiaľ je to možné, napíšte životopis na PC. Životopis ukladajte a posielajte ideálne vo formáte pdf.
 • Životopis by mal mať štruktúrovanú formu. Mal by byť stručný, výstižný, jasný a prehľadný.
  Používajte radšej odrážky než celé vety. (Nesprávne: Narodil som sa...)
 • V životopise by nemali byť medzery, roky by na seba mali nadväzovať, uvádzajte aj brigády, materskú dovolenku, pobyt v zahraničí či neukončené vzdelanie – aj tak by na to prišla reč v priebehu pohovoru.
 • Uvádzajte nielen názov pozície, ale i náplň danej práce.
 • Po napísaní si životopis dôkladne skontrolujte (ideálne si ho nechajte prečítať niekým ďalším)

Štruktúra životopisu:

 • Na prvom mieste uvádzajte vždy meno a kontaktné údaje (telefón, e-mailová adresa a pod.)
 • Ďalej uvádzajte vzdelanie – začínajte od posledného a uveďte názov školy, študijný odbor, rok ukončenia, záverečnú skúšku.
 • Pod vzdelanie môžete uviesť absolvované kurzy (je možné tiež umiestniť na konci CV)
 • Potom prichádza na rad prax. Prehľadným spôsobom napíšte od kedy do kedy ste vo firme na danej pozícii pôsobili, firmu, čím sa zaoberá, názov pozície a stručne jej náplň. Opäť začnite od posledného zamestnania.
 • Na záver uveďte jazykové znalosti (jazyk a úroveň Vašich znalostí), PC znalosti (prehľad programov, ktoré ovládate). Ďalej nasledujú Vaše ďalšie znalosti, zručnosti a, osobnostné predpoklady, záujmy.
 • Životopis by mal končiť dátumom vyhotovenia a prípadne Vaším podpisom.

Sprievodný list

Sprievodný list slúži ako úvod k Vášmu životopisu. Môžete ho napísať ako telo e-mailu alebo ako dokument, ktorý k e-mailu priložíte spolu so životopisom. List je potrebné napísať výstižne a stručne (iba niekoľko riadkov najčastejšie v troch odstavcoch) a doplniť o kontaktné údaje. Pre každú pozíciu vytvorte iný sprievodný list.

Sprievodný alebo motivačný list môžeme rozdeliť do troch základných bodov:

 • V úvode napíšte, o aký pozíciu máte záujem (názov a miesto práce), kedy a odkiaľ ste sa o pozícii dozvedeli.
 • Ďalej uveďte, z akého dôvodu sa o pozíciu zaujímate a zdôvodnite, že Vaše schopnosti a znalosti korešpondujú s požiadavkami na danú pozíciu. Pokiaľ nekorešpondujú, uveďte, čím ste schopný tento nedostatok vykompenzovať. Dajte najavo, že viete niečo o spoločnosti, do ktorej sa hlásite a demonštrujte svoj potenciál (znalosť trhu, znalosť materiálu a pod.) Môžete tiež vysvetliť sporné informácie, ktoré obsahuje Váš životopis.
 • Na záver vyzvite spoločnosť k akcii. Je dobré napísať, napr. že dúfate v osobné stretnutie a pod.

Správy od zamestnávateľa

Aké správy týkajúce sa priebehu výberových konaní môžete od nás dostať?

 • Potvrdenie o zaradení do databázy – jedná sa o e-mail, že sme Vás zaradili do výberového konania a že sa výberom kandidátov do 1. kola budeme v najbližšej dobe zaoberať.
 • Odmietnutie – nie ste vybraný do ďalšieho kola daného výberového konania (buď na základe posúdenia Vášho CV alebo na základe pohovoru). Tento e-mail však automaticky neznamená, že by sme pre Vás v budúcnosti nemali vhodnú pozíciu. Sami môžete sledovať na internetových stránkach prehľad voľných pracovných pozícií a pokiaľ Vás niektorá zaujme, môžete sa opäť prihlásiť na konkrétne výberové konanie.
 • Pozvánka na pohovor – ide o pozvanie na 1. kolo pohovorov, väčšinou si môžete vybrať deň a hodinu. Pohovor je dobré vždy potvrdiť, aby sme s Vami na daný termín počítali.
 • Potvrdenie pohovoru – ide o informatívny e-mail s termínom a miestom konania pohovoru, ktorý bol vopred telefonicky dohodnutý. Na tento e-mail nie je potrebné odpovedať.

Príprava na pohovor

 • Vyčleňte si na pohovor dostatok času (obvykle môže 1. kolo pohovoru trvať 1-2 hodiny, nie je preto dobré plánovať si niekoľko pohovorov v jeden deň). Na dĺžku pohovoru sa môžete spýtať počas pozývacieho telefonického hovoru.
 • Naplánujte si cestu, vyhľadajte si vhodné spoje a dajte si časovú rezervu. Nie je dobré prísť na pohovor príliš skoro alebo neskoro. Pokiaľ sa to už stane, je dobré zavolať a personalistu na túto skutočnosť upozorniť.
 • Získajte si informácie o spoločnosti, aká je veľká, čím sa zaoberá. Pre určité pozície môžu byť dobré aj informácie o dodávateľoch či konkurencii. Väčšinu potrebných informácií nájdete na webových stránkach spoločností.
 • Znovu si prejdite inzerát, aby ste vedeli, o akú pozíciu sa presne jedná. Porovnajte svoje schopnosti s požiadavkami na danú pozíciu. Ujasnite si, z akého dôvodu sa na pozíciu hlásite, prečo ste na ňu reagovali.

Pri pohovore

 • Po príchode do firmy sa ohláste na vrátnici (recepcii), nemusíte potom blúdiť po firme. Určite je dobré poznať meno kontaktnej osoby, jej telefón a vedieť, na aké oddelenie idete na pohovor.
 • uďte slušní a zdravte všetky osoby, s ktorými sa v spoločnosti stretnete, nikdy neviete, kto má vplyv na výberové konanie. Vypnite si mobilný telefón.
 • Pohovory vždy vedie druhá strana. Vyčkajte na otázku, hovorte až keď dostanete priestor a rozhodne neveďte "hodinové" monológy.
 • Vo väčšine spoločností sa výberové konanie skladá z viacerých kôl (pohovorov). Prvé kolo vedie väčšinou personalista, ktorý overuje a doplňuje informácie uvedené v životopise. Posudzuje znalosti a skúsenosti kandidáta, overuje jeho predpoklady pre danú pozíciu. Ďalšie kolá bývajú už s potenciálnymi nadriadenými, ide sa v nich viac do hĺbky a zisťujú sa hlavne praktické a osobnostné predpoklady pre výkon danej práce.
 • Na pohovore by Vám mali objasniť náplň práce na danej pozícii.
 • V závere pohovoru obvykle dostanete príležitosť klásť otázky. Pýtať sa iba na plat a benefity nevyznievajú najlepšie. Je dobré si otázky pred pohovorom pripraviť.
 • Mali by ste tiež dostať informáciu o ďalšom priebehu výberového konania, pokiaľ Vám nebude poskytnutá automaticky, spýtajte sa.

Testy

V rámci výberového konania sa môžete stretnúť s rôznymi druhmi testov. Väčšinou ste na absolvovanie testu v rámci pohovoru upozornení vopred. Môžeme ich rozdeliť do troch skupín:

 • Testy praktických schopností a zručností - patria sem napr. jazykové testy, testy počítačových znalostí, testy manuálnej zručnosti a pod.
 • Psychodiagnostické testy - majú doplňujúcu funkciu pri hľadaní vhodného kandidáta. Niektoré môžu byť časovo náročné. Pri zadaní pozorne sledujte inštrukcie, pokiaľ Vám nie je niečo jasné, spýtajte sa. Na otázky odpovedajte pravdivo a odpovede neskresľujte, väčšinou sa na to pri hodnotení príde. Do tejto skupiny testov zaraďujeme:
  • Testy schopností – majú overiť Vaše schopnosti, nadanie, výkonnosť, (IQ testy, testy pozornosti a pod.)
  • Osobnostné dotazníky – zameriavajú sa na osobnostné charakteristiky, štýly chovania, vzťahy k ostatným ľuďom (napr. .MBTI test, testy tímových úloh, zvládanie stresu, postoje k práci)
  • Projektívne testy – ide napríklad o maľovanie obrázkov, či dopĺňanie príbehu.
 • Assessment Centre (AC) - používajú sa väčšinou pri výbere kandidátov na manažérske alebo obchodné pozície. Jedná sa predovšetkým o riešenie rôznych situácií, či už tímovo alebo jednotlivo. Sú časovo náročnejšie a môžu trvať aj dva dni. Zúčastňuje sa ich viac uchádzačov a hodnotiteľov. Súčasťou bývajú i psychodiagnostické testy a individuálny pohovor. Vyhodnotenie je veľmi zložité a preto výsledky očakávajte v horizonte týždňa alebo dvoch.

Vybrali mě

 • Najneskôr v deň nástupu budete požiadaní o vyplnenie dotazníka, informácie z neho slúžia predovšetkým pre mzdové a daňové účely. Následne bude s Vami spísaná pracovná zmluva a dozviete sa, čo ďalej bude od Vás personálne oddelenie v najbližšej dobe požadovať (vstupná prehliadka, výpis z registra trestov a pod.)
 • • Následne budete predstavení na pracovisku, kde sa zoznámite s kolegami a bude Vám ukázané pracovné miesto. Od IT oddelenia sa dozviete prístupové heslá do PC. Bude s Vami prebraný plán adaptácie a pridelený mentor, ktorý Vás bude zaučovať.
 • • Plán adaptácie je navrhnutý na 3 mesiace, t.j. na skúšobnú dobu. V priebehu týchto 3 mesiacov sa budete zoznamovať s chodom spoločnosti a Vašou prácou. Priebežne budete plán preberať s nadriadeným, aby ste si vzájomne ujasnili, čo už zvládate a na čom je ešte potrebné pracovať.